ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းတစ္လမ္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃ဝ) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ကိုတာဟိုးေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁ဝ၁,၅၂၂) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္း အနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃ဝ) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Keisuke AMIMOTO ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာခ်စ္ဦး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဘုရားကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ကိုတာဟိုးေက်းရြာ ဆက္သြယ္ထားေသာေျမသားလမ္းကို ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ(၇)ရြာမွ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လူနာမ်ားကို ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အနီးဆုံးေက်းရြာရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလမ္းသည္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးရာသီတြင္ ရႊံ႕ႏြံထူထပ္လာၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာ၍ မရႏုိင္ခဲ့ပါ။ အဆိုပါ အခက္အခဲ ကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက (၄.၈ ကီလိုမီတာ) အရွည္ရွိေသာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ(၇)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ(၅,၄၃၂)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအတြင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သြားလာေရးလက္လွမ္းမီေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာ လာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။