ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၂,၄၃၇) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-
၁) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ေခ်ာကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၅,၁၁ဝ)၊
၂) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒို္က္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဝုိင္းႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၁,၅ဝ၆) ႏွင့္
၃) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မီးတုိင္ေတာေက်းရြာ တံတားေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၅,၈၂၁) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းသုံးခုအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တံတားတစ္စင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဒုိက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Ayano SUZUKI ၊ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္၊ ေက်ာက္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေငြ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမေသာင္း၊ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသူရေဇာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေျမာက္ေခ်ာကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းေဆာင္(၁)ႏွင့္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဆုိးရြားစြာပ်က္စီးေနၿပီး ေက်ာင္းေခါင္မိုးတြင္အေပါက္မ်ားႏွင့္ နံရံမ်ား ၾကားတြင္ အေပါက္ႀကီးမ်ားရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အ ျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပး ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၃၉)ဦး အက်ိဳးခံစား ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ကုန္းဝုိင္းႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ပ်က္စီးလြယ္ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆြးျမည့္လ်က္ရွိ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အတန္း(၄)တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းရွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာစာသင္ခန္း(၂)ခန္းအတြင္း၌ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအ စဥ္အရ စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကား ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၃၈)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မီးတုိင္ေတာေက်းရြာရွိ သစ္သားတံတားအေဟာင္းကို ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးေရ(၂၆၅)၊ စက္ဘီးစီးေရ(၁၂ဝ)ႏွင့္ ေျခက်င္ သြားလာသူဦးေရ(၇ဝဝ)ေက်ာ္တို႔ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါတံတားေဟာင္းမွာ ဆိုးရြားစြာပ်က္စီး လ်က္ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္တင္ကားမ်ားႏွင့္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာ၍မရေတာ့သျဖင့္ အေရးေပၚလူနာမ်ားကို ေဆး႐ုံ သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသို႔သြားလာျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား အတြက္ အနီးဆုံးၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ (၁ဝ၈.၅) မီတာအရွည္ရွိၿပီး (၄.၂)မီတာက်ယ္ဝန္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ သံမဏိယက္မတံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ(၅)ရြာမွ လူဦးေရ(၆ဝ,၄၈)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။