ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၁,၅၉၅) ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၉) ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၁,၅၉၅)ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းဟူးကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇,၂၉၃)၊
၂။ ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လိုခါးလိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆,၂၅၇)၊
၃။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁,၃၄၃) ႏွင့္
၄။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္သာႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆,၇ဝ၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

နန္းဟူးကုန္းေက်းရြာသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ နန္းဟူးကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂၇)ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္၌ ယာယီခန္း ဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စာသင္ခန္း(၃)ခန္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ (၄)တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဟာင္းႏြမ္း၍ က်ပ္တည္းေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾက ရပါသည္။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္ရန္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို ျငင္းပယ္ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၇၄)ဦး အကိ်ဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာက္ထပ္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ လိုခါးလိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း တြင္ စာသင္ခန္းမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ အတန္း(၂)တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း အတြင္း၌ ပူးတြဲပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာသင္ခန္းမ်ားမွာ က်ပ္တည္းၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား သည္ အျခားအတန္းမ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ စာကိုအာ႐ုံစိုက္၍ မရႏုိင္ပါ။ ဤေက်ာင္းတြင္ လုံေလာက္ေသာေနရာမရွိေသာ္လည္း အနီးတြင္ အျခားေက်ာင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္မ်ားျပား လာလ်က္ရွိပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၃)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၈၃)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါ သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာအလြန္႐ိုး ရွင္းၿပီး ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ အတြင္း ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာသင္ခန္းမ်ား၌ ခန္းဖြဲ႕မရွိျခင္းေၾကာင့္ အတန္းအစုံမွ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနရာတစ္ေနရာတည္းတြင္ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၾကားေန ၾကရ ပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄) ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၆၈)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္သာႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ထဲမွ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္သည္ အလြန္ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီး ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အကာအရံႏွင့္ အမိုးမွာသံျဖဴအမိုး ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေက်ာင္းေဆာင္တြင္လည္း နံရံမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း သင့္တင့္ ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား ေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ထစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃၄၉)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၆၉)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၉)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။