ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇၈,၅၃၅) တန္ဖိုးရွိ တံတားတစ္စင္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃ဝ) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းျပင္ေက်းရြာတံတား ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၇၈,၅၃၅) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၃ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Ayano SUZUKI ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမုိးေအာင္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚလွျမတ္ေသြး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကုန္းျပင္ေက်းရြာရွိ ႀကိဳးတံတားေဟာင္းကို ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္(၄၄ဝ)စီး၊ စက္ဘီး(၆ဝဝ)စီးႏွင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လူဦး ေရ(၂,ဝဝဝ)ဦးခန္႔ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တံတားမွာ ဆိုရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ကားမ်ားျဖတ္သန္း သြားလာ၍ မရခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွာ အေရးေပၚလူနာမ်ားကို ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ (၆)မိုင္ေဝး သည့္ ေကြ႕ဝိုက္ေသာလမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳရေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ (၄၉)မီတာအရွည္၊ (၅.၅)မီတာ အက်ယ္ရွိေသာ သံကူ ကြန္ကရစ္ တံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ(၄၁)ရြာရွိ ေဒသခံျပည္သူ (၁၆,၂၂၇)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၄၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၄)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။