ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၃,၂၁၅) ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၆) ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းသုံးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၃,၂၁၅)ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆြာင္းဒိုေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅,၄၂၈)၊
၂။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗန္ဗားေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆,၇၆၆) ႏွင့္
၃။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္ဖီရ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၁,ဝ၂၁) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဆြာင္းဒိုေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္ေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းတြင္ သစ္သားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အလြန္ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး အရည္အေသြးမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ၿပိဳက်မည့္အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနံရံမရွိသျဖင့္ အျခားေသာအတန္းမ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား စာကိုအာ႐ုံစုိက္ရန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစ ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၁ဝ)ဦး အကိ်ဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အျခားစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ဗန္ဗားေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) တြင္ သူငယ္တန္းမွ (၈)တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားရန္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ရွိပါ သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္ကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ေက်ာ္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းေသာ သစ္သား ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္မ်ားမွာယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး ၿပိဳက်ႏုိင္ေသာအႏၲရာယ္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာသင္ ခန္းမ်ား၏နံရံကို ဝါးျဖင့္ ကာထားေသာေၾကာင့္ အျခားအတန္းမ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားသည္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါ သည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၆၃)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုတ္ဖီရ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ ရွိပါ သည္။ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ထဲတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ အလြန္ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး သြပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ အမိုးႏွင့္ နံရံမ်ားရွိပါသည္။ အျခားေက်ာင္းေဆာင္တြင္လည္း ပ်ဥ္နံရံမ်ားအၾကား ဟေနျခင္းႏွင့္ အေပါက္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ သူငယ္တန္းမွ(၈)တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး လုံျခံဳမႈရွိေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၃၆)ဦး အက်ိဳးခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၇၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၄၂)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္ အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ ရိွပါသည္။