ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ဝ,၄၇၆) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မွန္ရင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂,၄၃၈) ႏွင့္
၂) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလားကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈,ဝ၃၈) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ ရက္ ေန႔တို႔တြင္ ၿမိဳင္ႏွင့္ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Keisuke AMIMOTO ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေဌး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မွန္ရင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၁)ေဆာင္ႏွင့္ ယာယီေဆာင္(၁)ေဆာင္ ရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၉ဝ)ခန္႔သည္ ေက်ာင္းတြင္ေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ အနီးရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယာယီေဆာင္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနံရံမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္က ရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္း တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၈၃)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ကုလားကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္(၃ဝ)ေက်ာ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္(၁)ေဆာင္ႏွင့္ ယာယီေဆာင္(၁)ေဆာင္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္သည္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ေနေသာ္လည္း အျခားေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါ လုံၿခဳံမႈမရွိေသာေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ က ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁ဝ၂)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။