ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကခ်င္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ဝ,၉၁ဝ) ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ႏွင့္ ကခ်င္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ဝ,၉၁ဝ)ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၆,ဝ၆၉)၊
၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၂,၄ဝ၈)၊
၃။ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခုတ္ေလာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၁,၃၈၁) ႏွင့္
၄။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စမၼသားေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁,ဝ၅၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၄ဝ)ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ဆိုးရြားစြာ ယိုယြင္းပ်က္စီး လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃ဝဝ)ေက်ာ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာသင္ခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၉၆၈)ဦး အကိ်ဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၃၂)ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ဆိုးရြားစြာ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးလ်က္ရွိပါသည္။ အ ျခားေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ဝါးႏွင့္သြပ္မုိးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီေဆာင္တစ္ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာသင္ခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃၂၈)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခုတ္ေလာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ စာသင္ခန္းအေရအတြက္ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာ သားမ်ားသည္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါယာယီေဆာင္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နံရံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ က စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁ဝ၈)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စမၼသားေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ(၉)ရြာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာေက်ာင္းမ်ားမွ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္ တန္းအဆင့္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသြားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ လာ ေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အားလုံး ပညာသင္ၾကား၍ မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မ်ားဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အလြန္ထိခုိက္လြယ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာနံရံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာ က်က္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနၾကစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္မုိးဒဏ္မ်ား ၾကံဳ ေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၁၇၂)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၇၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၄၆)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။