ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၇,၉၂၆) ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၇,၉၂၆)ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၅) သီလရွင္သင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၆,ဝ၉၁)၊
၂။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္မေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅,၉ဝ၆)၊
၃။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဆင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅,ဝ၁၇) ႏွင့္
၄။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၃)ပုဗၺာရံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ဝ,၉၁၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အမွတ္(၅) သီလရွင္သင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၅)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ဝါးႏွင့္ သြပ္မုိးျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ ယာယီေဆာင္တစ္ေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္မွာလည္း ေက်ာင္းနံရံမရွိဘဲ သစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကား ေနၾကစဥ္အတြင္း ရာသီဥတုဒဏ္ ခံစားၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္(၅)ေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားအားလုံးအတြက္ ေနရာလုံေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၄ဝ)ဦး အကိ်ဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လယ္မေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္ မ်ားထဲတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္သည္ ဆိုးရြားစြာ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးလ်က္ရွိပါသည္။ အျခားေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္မွာ ဝါးႏွင့္ သက္ငယ္မိုးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ား မရွိေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၄၁၄)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္မဆင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါ သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသည္ မူလတြင္ ေက်ာက္မဆင္ေက်းရြာ၏ အျခားေနရာတစ္ခု၌တည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုလက္ရွိေက်ာင္းေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ေနရာတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္မွာ ဝါးႏွင့္ သက္ငယ္မိုးျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ ယာယီေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနၾကစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္မုိးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၈၇)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ အမွတ္(၁၃)ပုဗၺာရံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ အတန္း (၄)တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံႏွင့္ စာၾကည့္ တုိက္ကို စာသင္ခန္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳကာ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း အဆို ပါ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ အလြန္ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ နံရံမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနၾကစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ သင့္ တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ) ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၈၄)ဦး အက်ိဳး ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၈ဝ)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၅ဝ)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။