ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆,ဝဝ၁) ကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ တယ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး တတိယ အတြင္းဝန္ Ms. Atsuko KUSUNOSE ၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဘဟိန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

တယ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းေဆာင္အပါအဝင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္း(၃)တန္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ သတၱမတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္၏တံစက္ၿမိတ္ေအာက္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၈၆)ဦး အက်ိဳး ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၇၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၄၆)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။