ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုႏွင့္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၈,၅၆ဝ) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေစတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆,၃၅၆)၊
၂) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပု႑ားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းေတာင္ေက်းရြာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၁,၃၃၅) ႏွင့္
၃) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဝ,၈၆၉) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းသုံးခုအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုႏွင့္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ စစ္ေတြ၊ ပု႑ားကြ်န္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး သံမွဴးႀကီး Mr. Toru MAEDA ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရႊေစတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ လက္ရွိစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံး တက္ေရာက္ရန္ ေနရာအခက္အခဲရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းထက္ ေနာက္က်၍ သင္ယူခဲ့ၾကရၿပီး နံနက္ပုိင္း ႏွင့္ မြန္းလဲြပုိင္း စာသင္ခ်ိန္(၂)ခ်ိန္ခြဲကာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၉)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္း၊ ေရသြယ္စနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ သုံးထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကား ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁,၁၉၅) ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြမ္းေတာင္ေက်းရြာရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္(၂၉)ရြာမွ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရး ဌာနအေဆာက္အအုံမွာ ဆိုးရြားစြာယိုယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနသည္ အေဆာက္အအုံမရွိသည့္အျပင္ ေဆးခန္းသုံးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္ အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား(၁၈)ခု ပါဝင္သည့္ ေဆးခန္းသုံးစက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ က်န္းမာ ေရးဌာန အေဆာက္အအုံတစ္ခုႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ(၂၉)ရြာမွ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား (၂၃,၂၄၈)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံသည္ ေဒသအတြင္း လူဦးေရေပါင္း(၁၆၈,၄ဝဝ)ကို ေဆးဝါးကုသမႈေပးေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆး႐ုံသုံးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမရွိျခင္း၊ လူနာစမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ လူနာမ်ား အိပ္စက္အနားယူရန္ အိပ္ခန္းမရွိသည့္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူနာနားေနခန္းမွာ အျမဲပင္လူျပည့္ေနခဲ့ၿပီး လူနာကုတင္မ်ားကို ေဆး႐ုံဝရံတာမ်ား၌ ထားရွိရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေလွ်ာက္လမ္း၊ မီးစက္၊ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား(၉)မ်ိဳးပါဝင္သည့္ ေဆး႐ုံသုံးစက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေဆး႐ုံလူနာေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူ (၁၆၈,၄ဝဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၈ဝ)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၅ဝ)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။