ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ၄,၈၉၃) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေတာေခ်ာင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇,၆၅၃) ႏွင့္
၂) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇,၂၄ဝ) ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေပါက္ေတာႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi SEKINE ၊ ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အုန္းေတာေခ်ာင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေရးေက်ာင္းေဆာင္အပါအဝင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္း ေဆာင္(၂)ေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံး တက္ေရာက္ရန္ ေနရာအခက္အခဲရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၃ဝ)ေက်ာ္သည္ ဘာသာေရးအဆာက္အအုံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းေဆာင္အမွတ္(၁)သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာယိုယြင္းပ်က္စီး ခဲ့ပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ ေရသြယ္စနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၇၆)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံသည္ ေဒသအတြင္း လူဦးေရေပါင္း(၂၂၂,ဝဝဝ)ကို ေဆးဝါးကုသမႈေပးေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆး႐ုံသုံးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမလုံေလာက္ျခင္း၊ လူနာ စမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ လူနာမ်ားအိပ္စက္အနားယူရန္ အိပ္ခန္းမရွိသည့္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူနာနားေနခန္းမွာ အၿမဲပင္လူျပည့္ေနခဲ့ၿပီး လူနာကုတင္မ်ားကို ေဆး႐ုံဝရံတာမ်ား၌ ထားရွိရပါသည္။ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေလွ်ာက္ လမ္း၊ မီးစက္၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား(၆)မ်ိဳးပါဝင္သည့္ ေဆး႐ုံသုံးစက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေဆး႐ုံလူနာေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူ (၂၂၂,ဝဝဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၈ဝ)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၅ဝ)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။