ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ တနသၤာရီႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၆,၂၈၂) ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ႏွင့္ တနသၤာရီႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းသုံးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၆,၂၈၂)ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘာလိေအာ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅,၄၃ဝ)၊
၂။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၁,၁ဝဝ) ႏွင့္
၃။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းေဘာဇရပ္ဆိပ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၉,၇၅၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဘာလိေအာ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ၾကားရန္ စာသင္ ခန္း(၄)ခန္းပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္း(၂)တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားၾကရၿပီး အျခားအတန္းမ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား စာကိုအာ႐ုံစုိက္ရန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၆၁)ဦး အကိ်ဳးခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ဘိုႀကဳံကြ်န္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္မွာ ျခမ်ားကုိက္စားသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္မွာ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာ စာသင္ခန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အတန္း(၂-၃)တန္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ စာသင္ခန္း(၅)ခန္း ပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၅၇)ဦး အက်ိဳးခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းေဘာဇရပ္ဆိပ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းအေရအတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားသည္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္(၂) ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နံရံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္ မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနၾကစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ထိေတြ႕ ခံစားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကား ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၉၃၅)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၈၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၅၃)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္ အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။