ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကယားျပည္နယ္တြင္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းတစ္လမ္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇,၇၅၄) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ -

(၁) ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာင္ကန္းႏွင့္ ေဆာ္ခီးေဒါေက်းရြာ လယ္ယာကုန္ထုတ္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး သံမွဴး Ms. Tomoko YOSHIHIRO ၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ကို၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆာင္ကန္းေက်းရြာႏွင့္ ေဆာ္ခီးေဒါေက်းရြာကို မူလကဆက္သြယ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးလမ္းသည္ စနစ္တက်ေက်ာက္ခင္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ ရႊံ႕ႏြံထူထပ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လူနာမ်ားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ အနီးဆုံးေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ ျခင္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက လမ္း မ်ားကိုဆက္သြယ္ရန္ ေသတၱာပုံေရျပြန္(၅)ခုပါဝင္သည့္ (၄.၇ ကီလိုမီတာ) အရွည္ရွိေသာ လယ္ယာကုန္ထုတ္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ(၂)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ(၁၃,၂၃၃)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၈၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရး စီမံကိန္းေပါင္း(၄၅၃)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း (၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုး တက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။