ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၈၆,၉၂၉) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။

၁) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁ဝ၆,၈၈၈)၊
၂) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္းေက်းရြာ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၃,၈ဝ၆)၊
၃) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ သံဆည္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၉,၆၆၃) ႏွင့္
၄) ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ရင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္္ေရး စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၆,၅၇၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း(၄)ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃) ေက်ာင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမတၱာရပ္ ခံခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း(၄)ခုအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ လ ၂၃၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ား တြင္ ေစတုတၱရာႏွင့္ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနား မ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးက ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Yumeto ITO ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမွတ္(၁)အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ေရႀကီးမႈ ဒဏ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စာသင္ ေက်ာင္းေဆာင္ထိခုိက္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးသည္ အဆိုပါပ်က္စီးေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းရွိ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ က်ပ္က်ပ္တည္း တည္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေကာင္းမြန္လုံျခဳံေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၉၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ လုံးဝပ်က္စီး သြားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းမ်ား လုံေလာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္း ငါးတန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကား ခဲ့ရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၆ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သံဆည္ေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္မွာ ေပ(၂ဝ)အထိျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရၿပီး ထိုေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားထဲမွ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွာ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ထိေတြ႕ခံစားရေသာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္အတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၉၃)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ရင္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသည္ ျမစ္ႏွစ္ျမစ္ဆုံေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈ ဒဏ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံးသည္ သင့္ေတာ္ေသာခန္းဖြဲ႕ႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားမရွိ ေသာ အနီးရွိဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေကာင္းမြန္လုံျခဳံေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၄ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ပြားမီ အခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြး အေခၚအေပၚအေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအ ေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထက္ ပိုမိုေတာင့္တင္း ခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၄၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၄)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံ ကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ ရိွပါသည္။