ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉,ဝ၂၃) ကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ မေဒါ့ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္ ေဆးသံမွဴး Dr. Naofumi YOSHIDA ၊ ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစုိးမိုးသူ ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမန္းထြန္းႀကိဳင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မေဒါ့ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္း တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ေဖာ္ျပပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂ဝ)ဦးသည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း အတြင္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အတန္း(၃)တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္အ မွတ္(၁)၏ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ ေရသြယ္မႈစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၉၅)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၈၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၅၃)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။