ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၆,၃၉၂ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၆,၃၉၂) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ တယ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အလယ္တန္း ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆,ဝဝ၁)၊
၂။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုံေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇,၉၉၁)၊
၃။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆပ္ကြင္းေက်းရြာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈,၃၉ဝ) ႏွင့္
၄။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကဒါအထက္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၄,ဝ၁ဝ) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

တယ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံတစ္ခုအပါအဝင္ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံး တက္ေရာက္ရန္ေနရာ မေပးႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္း(၃)တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ခန္းဖြဲ႔မရွိေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနမွာ သတၱမတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း ေဆာင္၏ တံစက္ၿမိတ္မ်ားေအာက္၌ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၈၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုံေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၌ ေက်းရြာကလွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းအေရအတြက္ မလုံေလာက္သျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွာ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံကို အသုံးျပဳရပါသည္။ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားအတြင္း အဆိုပါေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္း အေဆာက္အဦးကို အသုံးျပဳ၍မရသျဖင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို သင္ၾကားရမည့္ အခ်ိန္ဇယားထက္ေလ်ာ့နည္းကာ သင္ယူ ၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၇၉)ဦး အက်ိဳးခံစား ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆပ္ကြင္းေက်းရြာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တည္းကပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးအတြင္းတည္ရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမရွိခဲ့ပါ။ သင့္ေတာ္ေသာမီးဖြားခန္းႏွင့္ လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား မရွိေသာ ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာသန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ မီးဖြားရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာသန္႔ရွင္းသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတစ္လုံးႏွင့္ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူ (၄,၈၉၃)ဦး အက်ိဳး ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကဒါအထက္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၌ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ နံရံမ်ား၌အေပါက္မ်ား၊ ေဆြးေျမ႕ေနေသာတိုင္မ်ားႏွင့္ သံေခ်းတက္ေနသာ ျပတင္းေပါက္ ေဘာင္မ်ားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ား မလုံေလာက္မႈ ေၾကာင့္ အဆုိပါ ေက်ာင္းေဆာင္ကို အသုံးျပဳေနရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၁၉)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၄၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။