ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၁,၅၉၂ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းသုံးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ သည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၁,၅၉၂) ကို ေထာက္ ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃,၄၈၆)၊
၂။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကန္ေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ဝ,၄၁ဝ) ႏွင့္
၃။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျဖဴတြင္းကုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၇,၆၉၆) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ႀကိဳ႕ကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာတစ္ခုအပါအဝင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္ ရွိေသာ္ လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆိုးရြားစြာေဆြးေျမ႕ေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္အတြင္း၌ ပညာသင္ ၾကားၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၃)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃၃၉)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သေျပကန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ နံရံမ်ား၌အေပါက္မ်ား၊ ေဆြးေျမ႕ေနေသာတုိင္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားၾက ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အတန္းႏွစ္တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းေဆာင္ရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း အတြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၉၇)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျဖဴတြင္းကုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္း ေဆာင္မရွိပါ။ ပထမတန္းမွအ႒မတန္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီေက်ာင္း ေဆာင္(၂)ေဆာင္အတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနမွာ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားသည္ နားေနေသာေနရာတစ္ခု၌ ပညာသင္ၾကားၾကရၿပီး နဝမတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ကားဂိုေဒါင္ တစ္ခုအတြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂမ်ား အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၇၁)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၄၉)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၂၁)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။