၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုေၾကညာျခင္း
ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၃ရက္ေန႔(စေနေန႔)တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ [၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ]တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုးမွ စုစုေပါင္း၄၇ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္္။
(ယခုႏွစ္၏ေခါင္းစဥ္မွာ "ကိုးဒ အယ၏ Hinoki" ျဖစ္ပါသည္)
ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားမွ ပထမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ ၁၀ဦးမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ပထမအဆင့္ အေ႐ြးခံရသူမ်ား အတြက္ ဆုအျဖစ္ ဂ်ပန္စာ ခန္းဂ်ီး အဘိဓာန္ကို ေပးအပ္သြားမည္္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္၏ပံ့ပိုးမႈ) ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနသို႔ဆက္သြယ္ ေပးေစလိုပါသည္္။ (မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေပးအပ္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္)

1. Ms. Han Myat Myat Phoo       (Y(A)-012)
2. Ms. Hanny Su San       (M(A)-013)
3. Mr. Kyaw Thiha       (M(A)-001)
4. Ms. Myat Kay Khaing Zaw       (Y(A)-002)
5. Ms. Poe Ei San       (Y(A)-007)
6. Ms. Pyae Pyae Kyaw       (Y(A)-043)
7. Ms. Su Myat Hnin       (Y(A)-010)
8. Ms. Thu Mon Mon Htet       (M(A)-005)
9. Mr. Ye Phone Khant Aung       (Y(A)-039)
10. Ms. Yin Yin Aye       (Y(A)-045)

ေနာက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေနာက္ဆံုးေ႐ြးခ်ယ္မႈမွထူးခၽြန္သူ ၃ဦးကိုၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ၏ဆုေပးပြဲတြင္ ေၾကညာေပးသြားပါမည္။