ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ေပးအပ္သည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ပညာသင္အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ျခင္း
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ Mr. Ichiro MARUYAMA နွင့္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္တို႕သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ “လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ပညာသင္အေထာက္အပံ့စီမံကိန္း” ျဖင့္ ဂ်ပန္ယန္း ၆၁၂ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅၆ သန္း ခန္႕) ပမာဏရွိသည့္ အေထာက္အပံ့ကို ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈပညာသင္ အေထာက္အပံ့စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္မွန္း၍ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႕မွ ငယ္ရြယ္သည့္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၌ မဟာဘြဲ႕နွင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕အတန္းမ်ားတြင္ ပညာေလ့လာဆည္းပူးနိုင္ မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးကာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းျခင္းနွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတို႕အတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္နွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိေစနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။