ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇,၉၉၁ ကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ဘံုေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ ပညာေရးမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Yosuke TANAKA ၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဘံုေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းႏွစ္ခန္းပါရိွေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ရိွပါ သည္။ ေက်ာင္းေဆာင္မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံကို ယာယီေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ အထူးအခါသမယမ်ားတြင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံကို အသံုးျပဳခြင့္မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း၌သာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သိုေလွာင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၇၉)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၉ဝ၄)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးက႑စီမံကိန္းေပါင္း(၄၆၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၆၁)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၆)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။