ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၄) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆၉,၅၇၇ ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ -

(၁) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉,၈၇၅) ၊
(၂) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝ,၁၆၂) ၊
(၃) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စည္သာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၇,၂၁၄) ႏွင့္
(၄) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂,၃၂၆) ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးႏွင့္ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Wataru Suzuki ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတုိင္း ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးလာလ္ေထာင္ထန္း ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးကိုကိုႏုိင္၊ ကေလးဝမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထြန္းျမင့္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ မူလေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းစီ၏ အရြယ္အစားမွာ အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ေသးငယ္ေနခဲ့ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၆ဝ)ေက်ာ္သည္ က်ပ္တည္းေသာစာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိ ေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃၁၆)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကာအင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ စာသင္ခန္းအခ်ိဳ႕မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အသုံးျပဳ၍ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၇ဝ)ေက်ာ္သည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း၌ ပညာသင္ ၾကားခဲ့ၾကရၿပီး ေနရာက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္၍ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၇၂)ဦး အက်ိဳး ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ စည္သာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးမႈုဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ (၉)ရက္တိုင္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးမွာ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ပင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရ ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္ အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂၅)ဦး အက်ိဳးခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သာယာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ဆိုးရြားစြာေဆြးေျမ႕ေန ေသာ တုိင္မ်ားေၾကာင့္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ေထာက္ကန္ေပးခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားအေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားဦးေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၆ဝ)ေက်ာ္သည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္း၌ ပညာ သင္ၾကားခဲ့ၾကရၿပီး ေက်ာင္းတြင္ သင့္ေတာ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆ႒မတန္းႏွင့္ သတၱမတန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားကို ေက်ာင္းအပ္လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၄၂)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၉ဝ၄)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးက႑စီမံကိန္းေပါင္း(၄၆၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၆၁)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၆)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။