ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဝ,၃၁၂ ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ ပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းသစ္တစ္ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒၚမုိးမုိးစုၾကည္ ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ ဂ်ပန္သံ႐ုံး စီးပြားေရးသံမွဴး Mr. Kazuyuki TAKIMI ၊ ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Yuta ISOZAKI ၊ ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Hiroyuki OISHI ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္႐ုံ ၊ အလုပ္႐ုံအမ်ားအျပားတည္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ မွ အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကလ်က္ရွိပါသည္။ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားအေပၚ အသိပညာအား နည္းေသာေၾကာင့္ လိႈင္သာယာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရပါ သည္။ အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္ လိႈင္သာယာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေသာ္လည္း သင္တန္းေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မွ်ေဝရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ကူညီ ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္အတြက္ သုံးထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ သင္တန္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း ေၾကာင့္ သင္တန္းေက်ာင္းက ပို႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ႏွစ္စဥ္အလုပ္သမား (၃,၆ဝဝ)ဦးခန္႔ အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၉ဝ၄)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးက႑စီမံကိန္းေပါင္း(၄၆၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၆၁)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၆)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။