အေမရိကန္သံရုံးႏွင့္ ဂ်ပန္သံရုံး၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ျမန္မာ-ဂ်ပန္-အေမရိကန္တုိ႔ ပူးတြဲ က်င္းပေသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးဖုိရမ္
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး အရည္အေသြးရွိ၍ က်င့္ဝတ္လုိက္နာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ရပ္တည္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာ-ဂ်ပန္-အေမရိကန္တို႕ ပူးတြဲ က်င္းပသည့္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးဖုိရမ္က အဓိကေပးလုိသည့္ သတင္းစကားျဖစ္ပါသည္။ ဖုိရမ္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသုိက္အဝန္းမ်ားမွ လူေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံျခားမွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအျပင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ပုိမုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဖုိရမ္ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံရုံး၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ ႔၊အေမရိကန္သံရုံး၊ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းျမန္မာ ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔က ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖုိရမ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း အထူးအေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကလည္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားအတြက္အက်ဳိးရွိေစမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိ၍ အရည္အေသြးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိဆြဲေဆာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး ေကာ္မတီတို႔က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ ့အဓိက အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးအေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပထမပုိင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းဝယ္ေရးက႑အျပင္ အာမခံလုပ္ငန္းက႑အတြက္ပါ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးသည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္ႏွင္ ့ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Ichiro Maruyama တုိ႕ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ စံတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံညႊန္းမီ အေျခခံအေဆာက္အအုံေရာ ေခတ္အမီဆုံးေသာ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အားလုံးရႏုိင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကိုပါ ထင္ဟပ္ျပသသည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အားေပးကူညီခဲ့ေသာ သံအမတ္ႀကီး Maruyama ကုိေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္ကလည္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ “အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြဟာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ ့ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းပါတယ္၊ ေဒသခံလုပ္သားေတြကုိခန္႔အပ္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္တန္းေတြေပးပါတယ္၊ အခြန္အခေတြ ေပးေဆာင္ပါတယ္၊ လာဘ္မထုိးပါဘူး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိလုိက္နာပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္ကေျပာပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔အတူ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာင္ျမင္မႈရေနတာကုိ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔ဖုိရမ္ကုိက်င္းပဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Maruyama ကေျပာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔က ဆက္လက္၍ အားေပးကူညီမည့္အေၾကာင္းကုိလည္း သံအမတ္ႀကီးႏွစ္ဦးစလုံးက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယပုိင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္တို႔မွ ကုမၸဏီေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ KMD Co. Ltd, YaThar Cho Industry Ltd, MUFG Bank Ltd. Yangon Branch, Toyota Myanmar Co. Ltd, Chevron ႏွင္ ့Coca-Cola တုိ႕မွ ကုိယ္စားျပဳပုဂၢဳိလ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အလားအလာရွိေသာ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျမင့္တက္လာေနေသာ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စီးပြားေရးထိပ္သီးပုဂၢဳိလ္မ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကားၾကေသာ ထိပ္တန္းစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ အေျခခံအေဆာက္အုံ၊ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ ေထာက္ပံပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကုိ လဲလွယ္ႏႈန္းထား အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမားမရွိဘဲ အလြယ္တကူေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ထိေတြ ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။