ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၇,ဝဝ၃ ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ -

(၁) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၃)ပုဗၺာရံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ဝ,၉၁၂) ႏွင့္
(၂) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၅) သီလရွင္သင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၆,ဝ၉၁) ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Hiroyuki Oishi ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမမင္းေဆြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမွတ္(၁၃) ပုဗၺာရံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံး တက္ ေရာက္ရန္ စာသင္ခန္းမလုံေလာက္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါအေျခအေနကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေဆာက္အအုံကို စာသင္ခန္းအျဖစ္ မွ်ေဝကာ အသုံးျပဳခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ေနရာမလုံေလာက္မႈ တစ္ခု တည္းမဟုတ္ပဲ အခန္းမ်ား၏အရည္အေသြးမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ယူရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမွာလည္း ဆုိးရြားေသာရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိခဲ့ပါ။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ ၊ ဆရာမဦးေရ (၃ဝဝ)ေက်ာ္တို႔ အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ အမွတ္(၅) သီလရွင္သင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ပညာေရးေထာက္ပ့ံမႈလိုအပ္ေသာ ကေလး မ်ားအတြက္ အားသြန္ခြန္စုိက္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ထူကုိယ္ထစနစ္ျဖင့္ စာသင္ ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စာသင္ခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ဆိုးရြားသျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားသည္ မိုးယိုျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာနံရံမ်ားမရွိျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး ပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ(၅၅ဝ)ေက်ာ္တို႔ အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၉ဝ၄)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးက႑စီမံကိန္းေပါင္း(၄၆၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၆၁)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၆)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။