ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္အေထာက္အပံ့စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ ေပးအပ္ျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္

၁။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ State Minister of Cabinet Office ျဖစ္သူ Mr. Takao OCHI သည္ ၂၀၁၈ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန့တြင္ Japan Exchange Group (JPX) ႏွင့္ Daiwa Securities Group တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၂။ ဤကဲ့သို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ State Minister Mr. OCHI က ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းထံသို႔ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရင္းအနွီးေဈးကြက္ သက္ဝင္လႈပ္ ရွားလာေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံစီမံခ်က္(※) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

※ ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာနသို႔ ေပးအပ္ခဲ့
English Title: LIST (Listing + Investment Strategy and Timeline) for Myanmar’s Future
(အတိုေကာက္။ ။ Myanmar LIST)

၃။ ဤတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကို တင္ျပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေထာက္အပံ့စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျပီး ေနာက္ အရင္းအနွီးေဈးကြက္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေထာက္အ ပံ့မ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနနွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီး အစီရင္ခံတင္ျပရန္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို ခိုင္မာလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဤတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာႏွင့္ အေထာက္အပံ့စီမံခ်က္ကိုအေျခခံျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအရင္းအနွီးေဈးကြက္ ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Financial Services Agency ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔
Submission of “Progress Report of Myanmar’s Capital Market Activation Support Plan” to Ministry of Planning and Finance of Myanmar