ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ေထာက္ပံ့မႈမ်ား 【စာေစာင္ငယ္】 အဂၤလိပ္ (၂၀၁၅) (PDF) / ျမန္မာ (၂၀၁၇) (PDF)