ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထောက်ပံ့မှုများ 【စာစောင်ငယ်】 အင်္ဂလိပ် (၂၀၁၅) (PDF) / မြန်မာ (၂၀၁၇) (PDF)