အခမ္းအနားမ်ား(၂၀၁၉)

(၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ကာတြန္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ စတင္ေခၚယူျခင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၂ရက္

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုေၾကညာျခင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္

၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို ေၾကညာျခင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္

ဂ်ပန္ဘာသာသင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမိတ္ဆက္
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕)

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္

ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္

[၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ]ႏွင့္
[၄ႀကိမ္ေျမာက္ဂ်ပန္ပံုျပင္ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ]က်င္းပျခင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္