သတင္းအသစ္မ်ား(၂၀၁၇)

၁၃ၾကိမ္ေၿမာက္ ဂ်ပန္ဖလား ဂ်ဴဒိုတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္

ဂ်ပန္ဘာသာသင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမိတ္ဆက္
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္

၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းပုံျပင္ ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(JLPT)အတြက္္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္

၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲပဏာမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားေၾကညာျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္

ခရီးသည္တင္သေဘၤာကစၦပနဒီ-၂ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ရက္

RAI FU JIN နင္ဂ်ာအဖြဲ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ ၉ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လူစီးေရယာဥ္ ကစၧပနဒီ(၁) လွဴဒါန္းျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ရက္

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ ပဏာမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား ေၾကညာျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္

ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ကာလ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္း
(၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ကာတြန္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာစတင္ေခၚယူျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္

ဂ်ပန္ဘာသာသင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမိတ္ဆက္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ရက္

(၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ဖလားကရာေတးဒိုတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (မတ္လ ၂၃ရက္ႏွင့္ ၂၄ရက္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ရက္

ဂ်ပန္အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ASEM Tourism နယ္ပယ္ တိုးတက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ(JLPT)အတြက္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံျခင္း (ဇူလိုင္လ ၂ရက္္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္

ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ (မႏၱေလး) (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္~၁၂ရက္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ရက္

“ဂ်ပန္ျမန္မာပြဲေတာ္၂၀၁၇” က်င္းပၿခင္း (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ရက္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းပုံျပင္ ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ က်င္းပျခင္း (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ရက္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္
ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ႏွင့္ အန္နီေမးရွင္း ေနာက္ဆံုးေပၚလက္ရာမြန္မ်ားစုစည္းမႈ
(ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ရက္ - ၁၇ရက္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ရက္